Kiedy wybierasz się do terapeuty, ważne jest byś wiedział/a, w jakim nurcie on/a pracuje. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czego możesz spodziewać się w trakcie terapii i jakich zmian możesz od terapii oczekiwać. Rodzajów terapii jest bardzo wiele, poniżej zestawione są te najpowszechniejsze, lub w ostatnim czasie najczęściej pojawiające się w różnego rodzaju czasopismach, czy na portalach internetowych. Największe grupy terapii:

 • Terapie psychoanalityczne ​
  Najstarsza forma psychoterapii, wywodzi się od Zygmunta Freuda. Jej celem jest odkryć i badać nieświadome konflikty wewnętrzne, motywacje i znaczenie objawów. Ludzka psychika podzielona jest na świadomość, przedświadomość, nieświadomość - w tej znajdują się treści wyparte. Do treści tych można dojść poprzez analizę marzeń sennych czy hipnozę. Celem terapii jest integracja psychiki. Celem pacjenta jest poznanie i zrozumienie siebie, ale nie rozwiązanie bieżących problemów. Analityk przeważnie milczy, siedząc za głową pacjenta, pozwalając pacjentowi uwalniać treści. Pacjent leży - pozycja ta pomaga wejście w stan regresji, którą wywołuje analityk w postaci nerwicy przeniesieniowej. Przyczyną problemów są konflikty mające swe źródło w przeszłości. W klasycznej psychoanalizie spotkania terapeutyczne odbywają się kilka razy w tygodniu, a terapia trwa do kilkunastu lat.
  źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis 

   
 • Terapie psychodynamiczne
  Wywodzą się z psychoanalizy. Zgodnie z założeniem, podstawą objawów choroby są nieświadome popędy - wewnętrzna cenzura nie pozwala im na ujście, w wyniku czego powstają objawy neurotyczne. Jest ona bardzo podobna do psychoanalizy. Celem terapii jest badanie wewnątrzpsychicznych konfliktów, a kwestie życiowe znajdują swoje odbicie  w relacji klient-terapeuta, więc ważna jest koncentracja na reakcji przeniesieniowej tzn., że  interpretacja tej relacji i zjawisk zachodzących w niej dynamicznie są znaczną częścią terapii. Spotkania odbywają się przeważnie raz w tygodniu, czas terapii - do kilku lat. Możliwa jest też forma Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej, która trwa do kilkunastu spotkań. 
  źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis

           http://en.wikipedia.org/wiki/Psychodynamic_therapy 

 • Terapie poznawcze, poznawczo-behawioralne i behawioralne
  Opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka wynika z procesów uczenia się: to kim jesteśmy wynika z naszych doświadczeń, tego, czego nauczyliśmy w rodzinie, od rówieśników itp. Emocje są wynikiem naszego rozumienia rzeczywistości. Funkcjonowanie człowieka można zmienić poprzez zmianę zachowania lub zmianę nastawienia wobec dziejących się zdarzeń - czasem możemy oceniać je poprzez pryzmat negatywnych doświadczeń i brakuje nam „obiektywizmu”. Cele terapii wyznaczone są przez pacjenta. Czas terapii jest ograniczony, zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań. Jest to psychoterapia o najlepiej udokumentowanej skuteczności. 
   
 • Terapie systemowe
  Grupa terapii koncentrująca się nie tyle na jednostce jako takiej, lecz widząca ją w obszarze rodziny - systemu. Terapie te analizują funkcjonowanie osoby, jako część systemu, pokazują jaką rolę pełni ona w tym systemie i szukają rozwiązań istniejących problemów, koncentrują się na praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy. Terapie te są szczególnie wskazane przy problemach rodzinnych, partnerskich, zaburzeniach zachowania dzieci itp. W miarę możliwości terapii poddaje się cały system, wskazane jest by uczestniczyli w niej wszyscy zainteresowani członkowie, ale możliwe jest działanie indywidualne. Podejście to można zastosować też do innych grup na przykład współpracowników. Czas trwania terapii to standardowo od kilku do kilkunastu spotkań.
  Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia_systemowa


INNE TERAPIE

 

 • Terapia gestalt
  Terapia ta zalecana jest osobom chcącym poszerzyć swoją świadomość, pomaga w eksploracji swojego pola świadomości. W dużej mierze opiera się na technikach psychodramy. Poprzez relację z terapeutą pacjent pozbywa się swoich codziennych masek i zyskuje dostęp do swoich doświadczeń. Czas terapii: bardzo indywidualny. Terapia zalecana osobom raczej dobrze funkcjonującym, chcącym zgłębić siebie. 
  Źródło: http://www.terapia-gestalt.net/zalozenia.php

   
 • Metoda Hellingera/Ustawienia rodzinne
  Forma terapii grupowej, w trakcie której uczestnicy reprezentują dla siebie na wzajem różnych członków rodziny. Ustawiani są oni w konstelacje mające odzwierciedlać rzeczywiste relacje, następnie mówią o swoich odczuciach związanych z takim ustawieniem. Reakcje ich mają być zbliżone do tych rzeczywiście panujących w rodzinie za sprawą „wiedzącego pola”, które na nich oddziałuje. Czas terapii to jeden zjazd grupowy. Terapia bardzo kontrowersyjna, według danych ze strony hellinger.pl w Niemczech uznana za psychomanipulację.
  Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Family_Constellations

           http://www.hellinger.pl/?tworca-metody,6

 

 • Psychologia procesu/psychologia zorientowana na proces (POP)
  Terapeuta bada subiektywny świat drugiej osoby, jakie znaczenie nadaje ona subiektywnym doznaniom. Mindell, twórca terapii, nie zaproponował spójnego modelu rozumienia człowieka, opiera się tę terapię raczej na drogowskazach i pewnej filozofii. W związku z tym, nie spełnia ona wymogów metody naukowej, a jej skuteczności jest trudna do oszacowania. Według danych z Wikipedii, potencjalnie zagrażająca. Czas terapii bardzo indywidualny. 
  Źródło: http://psychologia-procesu.org.pl/praca-z-procesem-metoda.html

          http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia_zorientowana_na_proces
 

 • NLP/programowanie neurolingwistyczne
  Trener/terapeuta poprzez techniki manipulacji słowem i gestem (programowanie neurolingwistyczne) pomaga klientowi osiągnąć pożądaną zmianę. Uczy go również tych technik w celu nabycia umiejętności wpłynięcia na swoje otoczenie. Techniki te nie udowodniły swojej skuteczności, według Wikipedii, metoda ta uznawana jest za pseudonaukę. Czas terapii: kilka spotkań. 
  źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Programowanie_neurolingwistyczne